FUNCIONAMENT
Benvolguts pares i mares,

Us fem arribar informació d’un seguit d’aspectes organitzatius per tal que els tingueu presents i entre tots millorar la gestió de l’escola.

CALENDARI I HORARIS
Les classes pels alumnes comencen el dia 12 de setembre de 2017 i acaben el dia 22 de juny de 2018.

Ø Horari de curs.
o   Del 12 de setembre de 2017 al 3 de juny de 2018
·       E. Infantil : Horari escolar matí de 9.00 a 12:30 h.
            Tarda de 15.00 a 16:30 h.
o  E. Primària: Matí de 8.30 a 13.00 h.
     Tarda de 15.00 a 16.30 h.
El 22 de desembre de 2017 i del 4 al 22 de juny de 2018
o  E. Infantil i Primària. Horari intensiu de 8.30 a 12.30 h

Ø Vacances i dies festius.
  • Vacances de Nadal, del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

  • Vacances de Setmana Santa seran  del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

  • Festes Locals i dies de lliure disposició:
-      Dilluns 25 de setembre de 2017 (festa local)
-      Divendres, 13 d’octubre de 2017
-      Dijous, 7 de desembre de 2017
-      Dilluns, 12 de febrer de 2018
-      Dilluns, 30 d’abril de 2018


Ø Final de curs.
El curs finalitza el dia 22 de juny de 2018.
INFORMACIÓ GENERAL D’ESCOLA
1.        Carta de compromís:
És un document de compromís entre família i escola, que se signa en el moment de formalitzar la matrícula i a l’iniciar l’Educació Primària. Es comentarà a l'assemblea general amb les famílies

2.    Entrades i sortides
·         Us preguem puntualitat tant a les entrades com a les hores de recollida dels alumnes al finalitzar la jornada escolar. A partir d’aquesta hora, els o les alumnes que no siguin recollits passaran a estar sota la custòdia de la Guàrdia Urbana, segons Resolució de 22 de juny de 2017,per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018.
·         Durant tot el curs es portarà a terme un registre de puntualitat, tant a les entrades com a les sortides. Quan la porta principal del carrer Pere de Lluna estigui tancada i els alumnes arribin tard, sense causa justificada o les famílies els vinguin a recollir amb retard, quedaran enregistrats i s'aplicarà la normativa que queda recollida a les NOFC (Normativa d’Organització i Funcionament de Centres).
·         Es demana a les famílies que agilitzin les sortides per tal de no interferir en les activitats extraescolars.
·         Les famílies que vulguin entrar a l’escola per qualsevol gestió han de passar sempre per la porta de la Plaça Abat Oliba.
·         Les entrades de parvulari a les 9.00h i les sortides a les12.30h es realitzaran per la porta de la Plaça Abat Oliba.
·         Les famílies que tenen els seus fills/es que cursen Educació Infantil, quan vinguin a recollir-los a les 12:30 h i a les 16:30 sempre hauran de passar per la rampa de l’hort, mai per les escalesque comuniquen a la pista per tal de facilitar l’ordre en les files de primària que es troben a la porxada.
·         Un cop han finalitzat les classes, només els alumnes que els toqui fer activitats extraescolars autoritzades,  tenen dret a romandre dins del recinte escolar.
·         A l'horari d'acollida d'Educació Infantil i en el del menjador escolar (de 12:30 h. a les 15.00), l'escola restarà tancada per tal no interferir en aquests serveis i evitar responsabilitats que no corresponen al centre.

ES RECORDA:
·         No es poden portar: mòbils, reproductors, aparells electrònics, bales, cromos, joguines, diners, llaminadures, sucs a l’hora del pati, objectes perillosos, piercings ni altres objectes que puguin interferir en la tasca educativa, tant dins el recinte escolar com en sortides.
·         En tot el recinte escolar no es permet: ni fumar, ni l’accés amb la cara coberta o qualsevol altra indumentària que dificulti la seva identificació, ni tampoc portar animals.
·         Recordem que cal vestir amb roba adient dins el recinte escolar (edifici i pati).
·         Us recordem les 3 normes bàsiques de obligat compliment per a tothom, mestres, alumnes i famílies.

1- Convivim amb respecte (inclou el llenguatge, els gestos i les actituds).
2- Parlem i ens comportem educadament.
3- Caminem amb ordre i amb un to de veu adequat.

HORARIS

SECRETARIA
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
9.30 / 10.30
9.30 / 10.30
9.30 / 10.30
9.30 / 10.30
9.30 / 10.30
15.30 / 17.00
15.30 / 17.00
15.30 / 17.00
15.30 / 17.00
15.30 / 17.00
DIRECCIÓ *
15.00/16.30

8.30 / 10.30
  • És convenient demanar hora i respectar els horaris establerts

Ø Horari de tutoria.
És necessari concertar cita prèvia.

AVALUACIONS

·    Segons ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària, l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes ha de ser contínua i global, centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.
·    El resultat d’aquest procés es comunica a les famílies mitjançant els informes i les entrevistes.

Informes
·       Al llarg del curs, els pares dels alumnes d’educació infantil rebran dos informes, un primer a l’ inici del 2n segon trimestre i l’altre al tercer. Els d’educació primària en rebran tres, un per trimestre.

Els alumnes de primària seran valorats cada trimestre, tenint en compte la normativa vigent.

Els alumnes de 6è, també rebran l'informe de les competències bàsiques a final de curs, segons les instruccions del Departament.

Avaluació global
Tots els nivells tindran, en finalitzar el curs, una avaluació global, i els alumnes de 6è, l’avaluació de final d’etapa.

REUNIONS I ENTREVISTES

La tasca d’educar els fills és una responsabilitat compartida entre la família i el centre. Per aconseguir-ho és important una estreta col·laboració entre els pares i els mestres. Un dels mecanismes que disposem per aconseguir-ho són les reunions i les entrevistes.
Quan el tutor/a ho consideri necessari i oportú, es realitzarà una entrevista amb els pares per tal de comentar els aprenentatges del seu fill/a i d’altres aspectes.

Ø  Assemblea General
El 28 de setembre, a les 20.00h, es farà una assemblea general per a totes les famílies per informar del funcionament de l'escola, la portarà a terme la Directora del Centre, a més intervindran la responsable de Cuina i Gestió la qual informarà del funcionament del menjador i el President de l’AMPA.Ø  Alumnes de P3 matriculats nous al centre.
La reunió general es va realitzar  el dia 5 de setembre.

Ø  Reunions de classe.
Cada classe fa una reunió amb els pares durant el primer trimestre. És important la vostra assistència.

Per un correcte funcionament de la reunió es prega que els pares no vinguin acompanyats dels seus fills/es.

INFORMACIÓ DIVERSA

Ø  Natació a 2n de primària
Començarà al primer trimestre. Els tutors ja us donaran més informació abans de l’inici de l’activitat.

Ø  Educació Física
És obligatori que tots els alumnes portin l’equip d’esport de l’escola i sabates esportives. Per Educació Infantil seran amb velcro.
Els alumnes de 1r i 2n han de portar una bossa amb els estris de neteja personal: sabó de mans, pinta i tovallola petita, a més d’ una muda de roba per tal de canviar-se després de l’activitat d’educació física. Recordem que la roba ha d’estar tota marcada amb el nom, per evitar pèrdues i facilitar la seva recuperació.
Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è s’han de dutxar i canviar de roba després de fer educació física. Per tant és necessari portar dins la bossa d’esport els estris de neteja personal, una muda complerta i roba per canviar-se. Recordeu que no es pot portar colònia.
En cas que un alumne no pugui assistir a classe, haurà de portar un justificant mèdic o de la família.

Ø  Educació musical, els alumnes de 5è i 6è han de portar la flauta sol·licitada.

Ø  Sortides i altres activitats escolars
Serà d’ús obligatori portar el xandall de l’escola en totes les sortides que s’organitzin fora del centre pels alumnes d’Educació Infantil i 1r i 2n.
Ø  Bates
Tots els alumnes d'educació infantil, 1r i 2n han de portar la bata model de l’escola comprada a l'AMPA.

Ø  Roba
Tots els alumnes han de vestir de manera adequada.
Tota la roba que es porti a l’escola (xandalls, bates, anorac, jaquetes, samarretes d'esport...) ha d’anar marcada amb el nom i cognom del nen/a, d’aquesta forma s’eviten pèrdues de roba. La bata, les jaquetes, els anoracs i els abrics han de portar una beta de 20 cm per poder penjar-los amb comoditat.
A consergeria hi ha un espai on hi posem la roba perduda.

Ø  Assistència
L’assistència a l'escola  és obligatòria. En cas d’absència les famílies han d’avisar al centre mitjançant l'agenda o trucada telefònica.

Ø  Medicacions
D’acord amb la normativa vigent, durant l’horari i activitats escolars, el personal del centre no pot subministrar cap medicament als alumnes, ni fer-se responsable que se’ls prenguin. En casos excepcionals, és obligatori la vostra autorització per escrit i un informe del metge, on consti el nom de l’alumne/a, el nom del medicament i com s'ha de prendre  A secretaria us poden facilitar el model imprès d’autorització.
Recordem que quan un nen/a no es trobi bé o tingui febre, encara que sigui unes dècimes, NO POT ASSISTIR A L'ESCOLA.

Si es detecten polls, els alumnes afectats NO PODEN venir a l'escola. Han de començar el tractament i no poden tornar fins que s'hagin eliminat els ous per evitar contagis.

Ø Canvis de domicili, telèfon o correu electrònic
Cal comunicar per escrit els canvis que es produeixin durant el curs, sobretot els nous telèfons de contacte.

Ø Targeta Sanitària Seguretat Social
En cas de produir-se algun accident entre el nostre alumnat, es realitzaran les primeres cures al CAP Horts de Miró. El centre ha
de tenir la fotocòpia actualitzada de la targeta sanitària. En cas d’accident, cal que la família presenti la targeta original al CAP, i en cas de trasllat a l’hospital, si no s’ha localitzat a la família, les despeses del taxi van al seu càrrec.

·       RECORDEU que l'alumnat ha de venir esmorzat de casa, es pot portar un petit entrepà o peça de fruita ja que la franja horària del matí és llarga. Per una millora del medi ambient cal substituir el paper d’alumni per embolcalls reutilitzables, carmanyoles...

ATENCIÓ GERMANS PRIMÀRIA
Els alumnes d’educació infantil que tinguin germans a primària podran gaudir del servei d’acollida de les 8:30 a les 9:00 i de 12:30 a 13.00h.
Aquest servei es posarà en funcionament el 12 de setembre.
 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada